Hún-chiáu-chō (粉鳥座), mā thang kiò chò Khiu-chō (鳩座) ia̍h-sī Thian-kap-chō (天鴿座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Hún-chiáu-chō
Columba
Columba
lio̍k-gí Col
só͘-iú-keh Columbae
siōng-teng the dove
chhek-keng 05h 03m 53.8665s06h 39m 36.9263s
chhek-ūi −27.0772038°–−43.1116486°
ka-cho̍k Heavenly Waters
bīn-chek 270 pêng-hong-tō͘ (54th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 5
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
18
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 1
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 1
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 0
siōng kng ê chheⁿ α Col (Phact) (2.65m)
siōng kīn ê chheⁿ Gliese 218
(48.89 ly, 14.99 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn 0
keh-piah seng-chō Thian-thò͘-chō
Chha̍k-á-chō
Ōe-kè-chō
Chûn-bóe-chō
Tōa-káu-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +45° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 2 goe̍h