Chhia-lō͘ tiān-chhia

Chhia-lō͘ tiān-chhia (Hoâ-gí: 路面電車, Eng-gí: tram) sī chi̍t-chióng kiâⁿ tī thih-ki-lō͘ chhiūⁿ hoé-chhia m̄-koh bô hoé-chhia hiah tāng ê kong-kiōng ūn-su kang-kū, beh chài-lâng ia̍h chài-hoè. Kah kî-thaⁿ thih-ki-lō͘ ūn-su kang-kū bô-kâng, chhia-lō͘ tiān-chhia ê thih-ki-lō͘ chú-iàu sī pho͘ tī chhia-lō͘, ē kah khì-chhia, o͘-tó͘-bái, kap koè-lō͘-lâng tâng-chê sú-iōng chhia-lō͘. Hiān-tāi ê chhia-lō͘ tiān-chhia hē-thóng ū chē-chē sī kē té-poâⁿ ê chhia-sin, m̄-bián iōng tio̍h goe̍h-tâi, só͘-í ē-tàng kah kî-thaⁿ chhia-lō͘ ūn-su kang-kū kap koè-lō͘-lâng ê kiâⁿ-lō͘ chéng-ha̍p chò-hoé.

Chhia-lō͘ tiān-chhia 120N
Pa-lí, Hoat-kok chhia-lō͘ tiān-chhia

Chhia-lō͘ tiān-chhia sú-iōng tiān-le̍k chò tōng-le̍k lâi kiâⁿ, i lī-iōng pantograph ia̍h trolley pole tùi khan-tī lō͘ koân-téng ê tiān-chhia-soàⁿ lâi the̍h-tio̍h tiān-le̍k.

Chhia-lō͘ tiān-chhia hē-thóng tī 20 sè-kí khah-chá ê sî tī kang-gia̍p-hoà sè-kài chiâⁿ sî-kiâⁿ. Sui-bóng āu--lâi ū khah thè liû-hêng, m̄-koh choè-kīn (2006) chit kúi-tang ū koh oat-tó-tńg--lâi ê khoán-chè.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Chhia-lō͘ tiān-chhia