Chiⁿ-thé (晶體) sī goân-chú, lī-chú kap hun-chú àn-chiàu it-tēng ê chiu-kî, tī khong-kan pâi-lia̍t hêng-sêng it-tēng kui-chek ê kí-hô gōa-hêng ê kò͘-thé.

Î-tó-sò͘ chiⁿ-thé.