Chiong-boa̍t ê Izetta

Chiong-boa̍t ê Izetta (終末のイゼッタ Shūmatsu no Izetta?, lit. Izetta of the End, mā choán-siá chò Izetta, Die Letzte Hexe) sī 2016 nî Ji̍t-pún kî-hoàn tōng-ōe hē-lia̍t. I tī 2016 nî 6 goe̍h chhe-cha̍p khai-sí koan-hong bāng-chām kap hòng-sàng chi̍t-ki iáⁿ-phìⁿ.[3] Chit-ê hē-lia̍t iû Ajia-do Animation Works chè-chok,  Masaya Fujimori tō-ián, ùi 2016 nî 10 goe̍h chhe-it kàu[4][5] 12 goe̍h 17 ji̍t hòng-sàng.

Chiong-boa̍t ê Izetta
終末のイゼッタ


(Shūmatsu no Izetta)

Lūi-hêng

Action, fantasy[1]

Anime television series

Tō-ián

Masaya Fujimori

Chè-chok

Tatsuya Yamaguchi
Shin'ichiro Ozawa

Pian-kio̍k

Hiroyuki Yoshino

Im-ga̍k

Michiru

Chè-chok kong-si

Ajia-do Animation Works

Siū-khoân
NA
Crunchyroll[2]
Hòng-sàng

AT-X, Tokyo MX, SUN, BS11

Hòng-sàng kî-kan

October 1, 2016 December 17, 2016

Chi̍p-sò͘

12

Tāi-kong siu-kái

Kò͘-sū sī tī-leh teh-beh Tē-jī-kài Sè-kài Tāi-chiàn ê kè-khang ê tē-kiû, Izetta sī chòe-āu chi̍t-ūi ang-î, ē-sái chhau-khòng i chhiok-bong ê mi̍h-kiāⁿ. Izetta siūⁿ-beh pó-hō͘ Finé kap Alps soaⁿ-téng ê kok-ka Eylstadt bē-hō͘ Germania chhim-lio̍k.[6]

Kak-sek siu-kái

Chú-iàu kak-sek siu-kái

Izetta (イゼッタ Izetta?)
Voiced by: Himika Akaneya[7] (Japanese); Skyler McIntosh[8] (English)
15 hòe ê Izetta tī gín-á-sî kap Finé Kong-chú sio-bat, sī Eylstadt ê Weisse Hexe chòe-āu ê hō͘-ē. Tī kò͘-sū khai-sí chìn-chêng, i ūi-tio̍h ài pó-hō͘ in chó͘-sian ê î-sán, kap in a-má sì-kè lú-hêng. Chiàn-cheng khai-sí ê sî, i koat-sim beh pó-hō͘ Finé kap Eylstadt, in-chhú chhiok-hoān i ê kìm-kī, iōng i-ê le̍k-liōng kan-sia̍p jîn-lūi ê miā-ūn. Izetta ē-sái hō͘ bú-khì î-tōng kap ka-kiông in ê kiông-tō͘. Tān-sī, chit-ê le̍k-liōng óa-khò ley line, tī bô-kâng ê só͘-chai ē ū bô-kâng ê le̍k-liōng. I tiāⁿ-tiāⁿ khiâ tī chit-ki hoán chiàn-chhia pō͘-chhèng, sui-jiân i mā ē-sái khiâⁿ tī pa̍t-hāng mi̍h-kiāⁿ, hó-pí sī mâu.
Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt (オルトフィーネ・"フィーネ"・フリーレリカ・フォン・エイルシュタット Orutofīne "Fīne" Furederika fon Eirushutatto?)
Voiced by: Saori Hayami (Japanese); Mallorie Rodak (English)
Finé sī Eylstadt ûi-it ê kè-sêng-lâng. I gōa-hiòng, siān-liông, ì-chì kian-kiông, chin siū jîn-bîn ê ài-tài, tī in lāu-pē kòe-sēng liáu-āu thóng-léng kok-ka bīn-tùi Germania ê ji̍p-chhim. Finé kap Izetta tī gín-á-sî sio-bat, jî-chhiáⁿ i bē kiaⁿ-hiâⁿ Izetta ê le̍k-liōng, tian-tò chin him-sióng, sīm-chì pó-hō͘ i bē-hō͘ pō-bîn kong-kek. In-ūi in ê ì-ài kap Weisse Hexe chiaⁿ-si̍t ê kò͘-sū, i hoan-ló Izetta ê an-choân, m̄-goān hō͘ Izetta khì-kàu chiàn-tiûⁿ.

Eylstadt siu-kái

Eylstadt sī Alps soaⁿ-téng ê sió kok-ka, siú-to͘ sī Landsbruck (Tek-gí chèng-khak ê siá-hoat: Landsbrück). Chit-ê kok-ka sī tī sai-pêng ê Ò-tē-lī, pau-hâm Tyrol kap Vorarlberg, i ê siú-to͘ sī chham-khó Innsbruck. Kok-kî bīn-téng ê chu-kù sī "Ich bin tapfer und bin fromm" (ì-sù: "Góa ióng-kám koh khiân-sêng"). In ê kun-tūi chong-pī chham-khó World War I kap II chi-kan ê Hoat-kok Kun-tūi. Germania beh cheng-ho̍k Eylstadt ūi-tio̍h beh khui chit-tiâu lō͘ kàu in ê bêng-iú Romulus Liân-pang, hō͘ in kāng-chê ji̍p-chhim Tē-tiong-hái kap Hui-chiu.

Rudolf (ルドルフ Rudorufu?)
Voiced by: Toshiyuki Morikawa (Japanese); Philip Weber (English)
Eylstadt Tāi-kong, tī Germania ji̍p-chhim khai-sí āu sí-khì, kiông-pek in cha-bó͘-kiáⁿ kè-sêng i-ê ūi.
Sieghard Müller (ジークハート ミューラ Jīkuhāto Mūra?)
Voiced by: Hiroki Takahashi (Japanese); Christopher Wehkamp (English)
Sieghart "Sieg" Müller sī Kong-chiok Ông-kiong lāi ê kò͘-būn, in-tau ho̍k-sāi Kong-chiok kúi-nā sè-tāi. I hū-chek kok-ka ê chêng-pò kap hoan-chêng-pò chok-chiàn. Jonas hoat-hiān Izetta le̍k-liōng ê chè-hān ê sî, I ūi-tio̍h "raison d'etat" kā-i thâi--sí, tān-sī iû-goân hiō-hóe chit-kiāⁿ tāi-chì. In-chhú, Müller tī chòe-āu 1 chi̍p hō͘ chi̍t-ê seⁿ-chò chhin-chhiūⁿ Jonas ê Germania peng-á thâi--sí. 
Bianca (ビアンカ Bianka?)
Voiced by: Aya Uchida (Japanese); Madeleine Morris (English)
Bianca sī Eylstadt Ông-ka Sī-ōe ê tūi-tiúⁿ kap Finé ê hō͘-ōe. Chi̍t-khai-sí m̄ sìn-jīm Izetta, tān-sī āu-lâi chai-iáⁿ i-ê chin-sim liáu-āu tio̍h kap tùi Finé kāng-khoán chiàu-kò͘ i.
Lotte (ロッテ Rotte?)
Voiced by: Nao Tōyama (Japanese); Jill Harris (English)
Lotte sī kiong-têng lāi chi̍t-ê oa̍h-phoat ê lí-po̍k, hū-chek chiàu-kò͘ Izetta. In-tau tī Eylstadt ê kū siú-to͘ khui chi̍t-keng lú-koán.
Elvira Friedmann (エルヴィラ フリードマン Eruvuira Furīdoman?)
Voiced by: Kana Hanazawa (Japanese); Tia Ballard (English)
Elvira sī Finé ê ka-têng kàu-su, kòe-khì tī Atlanta Liân-pang kúi-nā keng pò-siā kap tiān-tâi chò kì-chiá. Tī Müller ê kiàn-gī hā, i chiâⁿ-chò Izetta ê kò-jîn kò͘-būn ūi-tio̍h thê-ko Eylstadt ê sū-khì.
General Schneider (シュナイーダ Shunaīda?)
Voiced by: Kōzō Shioya (Japanese); Jeremy Schwartz (English)
Eylstadt kun-tūi ê chóng-su-lēng.
Warmer (ヴァルマー Vuarumā?)
Voiced by: Ryunosuke Watanuki (Japanese); Ben Phillips (English)
Finé ê siú-siòng kap i-ê kò͘-būn.
Hans Obermayer (ハンス オベルマヤ Hansu Oberumaia?)
Voiced by: Kenn (Japanese); Haulston Mann (English)
Hans sī Eylstadt's Schweizen Pó-lúi ê tùi-tiúⁿ. Tī pó-lúi lûn-hām kap pang-chō͘ Finé kap Izetta tô-bông liáu-āu, i chiâⁿ-chò Finé siōng sìn-jīm ê lâng chi-it.
Koontz (シュナイーダ Kōntsu?)
Voiced by: Shinya Takahashi (Japanese); Chris Ryan (English)
Müller chhiáⁿ ê thàu-á, ūi-tio̍h Tāi-kong ka chò chin-chē bē-sái hŏng chai-iáⁿ ê tāi-chì.
Jonas Gallea (ヨナス ガレラ Ionasu Garera?)
Voiced by: Hiroyuki Endo (Japanese); Jean-Luc Hester (English)
Chi̍t-ê siàu-liân ê peng-á, chhù-lāi ū chi̍t-ê sió-tī kap nn̄g-ê sió-mōe. Tī bô-tiuⁿ-tî thiaⁿ--tio̍h koan-î Izetta ê jio̍k-tiám liáu-āu, i hō͘ Germania ê thàu-á Lorenz keng-kháu-keng, chi-āu hō͘ Müller chhèng-sat ūi-tio̍h pó-bi̍t.
Tobias (トビアス Tobiasu?)
Voiced by: Junji Majima (Japanese); Kyle Phillips (English)
Tobias sī pôe Finé kàu Westria ê hō͘-ōe chi-it. I tī pang-chō͘ Finé ùi hóe-chhia tô-bông ê sî hō͘ Berkman chhèng-sat.
Hermann (ヘルマン Heruman?)
Voiced by: Ryōtarō Okiayu (Japanese); Ben Bryant (English)
Pó-hō͘ Finé kàu Westria ê hō͘-ōe chi-it. I tī Finé hŏng lia̍h-khì ê sǐ hō͘ Germania te̍k-bū chhèng-sat.
Weisse Hexe (ヴァイス ヘクセ or 白き 魔女 Vaisu Hekuse or Shiroki Majo?)
Weisse Hexe (Tek-gí ê "pe̍h-sek ang-î ) sī kó͘-chá Eylstadt ê siú-hō͘-chiá. I kap Eylastadt ê ông-chú sio-ài, tān-sī Ông-chú tī sí--khì chìn-chêng hoan-ló ang-î ê tāi-chì ē hō͘ Kàu-hōe chai-iáⁿ, hō͘ i ê kok-ka chiâⁿ-chò ī-toan, in-chhú i kap ang-î chhut-bē hō͘ Ī-toan Sím-būn. Tān-sī, Germania iōng i ê sè-pau kā i hok-chè, chiâⁿ-chò Germania ê bú-khì. (Chham-khòaⁿ ē-kha ê Sophie.)

Germania siu-kái

Germania í Nazi Germany ûi goân-hêng ê kun-sū kiông-kok, sui-jiân khòaⁿ--khì-lâi khah siūⁿ chiàn-chêng ê German Empire. I ê siú-to͘ kiò-chò Neu-Berlin, gōa-māu sī chham-khó Albert Speer siat-kè hō͘ Hitler ê "World Capital Germania". 

Arnold Berkmann (アーノルド ベルクマン Ānorudo Berukuman?)
Voiced by: Junichi Suwabe (Japanese); John Burgmeier (English)
Germania ê te̍k-bū ki-koan ê siáu-hāu. Sui-jiân khòaⁿ-khí-lâi sī tùi i-ê kok-ka chin tiong-sim, kî-si̍t sī ē khòaⁿ hong-hiòng hoán-kháu-keng. Tī i hŏng tiàu-lī Ang-î ê chok-chiàn, pēng-chhiáⁿ hō hông-tè hā-lēng chhú-sí ê sî, i sûi kā i-ê chêng-pō bē hō͘ Eylstadtians. Tī chiàn-cheng ê siōng-bóe, i koh kā i-ka-kī kap Tē 9 Gián-kiú-só ê pì-bi̍t bē hō͘ Atlanta Liân-pang.
Sophie (ゾフィー Zofī?)
Voiced by: Sora Amamiya (Japanese); Jad Saxton (English)
Germania Tē 9 Gián-kiú-só͘ chè-chok ê Weisse Hexe ê hok-chè jîn. Chi̍t-khai-sí bô ka-kī ê ì-chì, óa-khò Izetta ê hoeh chiah khoe-ho̍k i-ê kì-ek. In-ūi hō͘ kó͘-chá ê Eylstadt hoán-pòe, i ūi-tio̍h chhin-sin húi-bia̍t Eylstadt, chiâⁿ-chò Hông-tè ê ke-si. I iōng pòaⁿ-lia̍p mô͘-hoat tio̍h chi̍p-tiong tāi-tē ê mô͘-le̍k, tān-sī in-jî kiám-chió i-ê sèⁿ-miā. I tī Izetta chi̍p-tiong choân-sè-kài ê mô͘-le̍k, pek i ài chò kâng-khoán ê tāi-chì ê sî, sin-thé bē-kham, sí--khì.
Rickert Bisterfelt (リッケルト ビスタフェルト Rikkeruto Bisutaferuto?)
Voiced by: Natsuki Hanae (Japanese); Derick Snow (English)
Berkmann só͘-sio̍k ê te̍k-bū ki-koan ê siáu-ùi, chhut-sin kùi-cho̍k, sī Berkmann ê chó-iū-chhiú. Tī Germania thàu-á ê pang-chō͘ hā, i chǹg kàu Eylstadt ê kū siú-to͘, hoat-hiān Weisse Hexe ê pì-bi̍t, tān-sī hŏng hoat-kak liáu-āu hō͘ Bianca chhèng-sat.
Otto (オットー Ottō?)
Voiced by: Kōichi Yamadera (Japanese); Brandon Potter (English)
Germania ê hông-tè, goân-hêng sī Adolf Hitler kap Wilhelm II. I siong-sìn ang-î ê chûn-chāi, in-ūi i chai-iáⁿ Weisse Hesse khak-si̍t chûn-chāi, jî-chhiáⁿ beh lī-iōng chit-ê le̍k-liōng cheng-ho̍k sè-kài. I tī .1941 nî Bêng-kun kong-hā Neu-Berlin ê sî tī Hông-kiong lāi chū-sat.
Elliot (エリオット Eriotto?)
Voiced by: Daisuke Hirakawa (Japanese); Dave Trosko (English)
Elliot sī Hông-tè tiāⁿ-tiāⁿ hut-sī ê thâu-ūi kò͘-būn.
Basler (バスラー Basurā?)
Voiced by: Yoshimasa Hosoya (Japanese); Jeffrey Schmidt (English)
Germania khong-kun siōng-ùi, ông-pâi poe-hêng-oân. I chú-tō tī Finé kàu Germania ê kóng-hô hōe-gī chìn-chêng kā i lia̍h-khì, tān-sī bô-hoat-tō͘ chó͘-chí Berkmann cháu-khau. I tùi i-ê kok-ka chin tiong-sim, tī chiàn-cheng ê chòe-āu koh khì chip-hêng i-ê chòe-āu ê jīm-bū.
Elisabeth (エリザベート Erisabēto?)
Voiced by: Kikuko Inoue (Japanese); Leah Clark (English)
Germania ê ko-kai koan-oân, Tē 9 Gián-kiù-só͘ ê chú-koán.
Lorenz (ローレンツ Rōrentsu?)
Voiced by: Shuusaku Shirakawa (Japanese); Alejandro Saab (English)
Germania ê siōng-ùi, chǹg kàu Eylstadt ê kun-tūi lāi chò thàu-á, hoat-kak Jonas hoat-hiān Izetta ê jio̍k-tiám. I kap Rickert tī chǹg kàu ū Hexe Weisse ê pì-bi̍t ê siâⁿ-pó āu hō͘ Ông-ka Ōe-tūi chhèng-sat.
Görtz (ゲルツ Gerutsu?)
Voiced by: Kōji Yusa (Japanese); Michael Johnson (English)
Hū-chek chhōa Finé kap Izetta kàu Neu-Berlin ê Germania kun-koaⁿ. I tī Izetta cheng-sîn āu hŏng sat.

Kî-thaⁿ siu-kái

Lord Redford (レッドフォード Reddofōdo?)
Voiced by: Mitsuaki Hoshino (Japanese); Cole Brown (ep. 1–6), David Wald (ep. 7 onwards) (English)[9]
Britannian Gōa-bū Tāi-sîn, tông-chêng Eylstadt.
Izetta ê A-má (イゼッタの祖母 Izetta no sobo?)
Voiced by: Hirano Fumi
Izetta ê a-má, kà i mô͘-hoat. I tī kò͘-sū khai-sí chìn-chêng tio̍h sí--khì à.

Mûi-thé siu-kái

Tōng-ōe siu-kái

Chit pō͘ tōng-ōe iû Ajia-do Animation Works chè-chok, tī Ji̍t-pún ùi 2016 nî 10 goe̍h 1 ji̍t kàu 12 goe̍h 17 ji̍t hòng-sàng. Ū Eng-gí jī-bō͘ ê pán-pún iû Crunchyroll,[10][11] kap Funimation ùi 2016 nî 10 goe̍h 19 ji̍t hòng-sàng.[12] Phìⁿ-thâu-kio̍k sī "Cross the Line", sī Akino kap bless4 chhiùⁿ--ē ,  phìⁿ-bóe kio̍k sī "Hikaru Aru Basho e" (光ある場所へ To a Place With Light?), iû May'n ián-chhiùⁿ.

Notes siu-kái

References siu-kái

 1. "Stream & Watch Izetta: The Last Witch Episodes Online - Sub & Dub". Funimation. Retrieved October 28, 2017. 
 2. "Crunchyroll Announces Winter 2017 Anime Lineup". Crunchyroll. January 20, 2017. Retrieved April 17, 2017. 
 3. "Shūmatsu no Izetta Original Anime Project Announced in Video". Anime News Network. June 10, 2016. June 10, 2016 khòaⁿ--ê. 
 4. "Shūmatsu no Izetta Original Anime's 2nd Promo Reveals October Premiere". Anime News Network. July 1, 2016. July 1, 2016 khòaⁿ--ê. 
 5. "Shūmatsu no Izetta Original TV Anime Premieres on October 1". Anime News Network. August 26, 2016. August 26, 2016 khòaⁿ--ê. 
 6. "Crunchyroll to Stream BBK/BRNK Sequel, Izetta, Magical Girl Raising Project, Brave Witches". Anime News Network. September 27, 2016. September 28, 2016 khòaⁿ--ê. 
 7. "Shūmatsu no Izetta Anime's 4th Promo Video Reveals Staff, Cast". Anime News Network. September 2, 2016. Retrieved September 2, 2016. 
 8. "Fall 2016 SimulDub™ English Cast Announcements – For The Love of Dubs". Funimation. Retrieved 2016-11-10. 
 9. "Remembering Cole Owen Brown". www.funimation.com. December 1, 2016 khòaⁿ--ê. 
 10. "Izetta: The Last Witch Anime's English-Subtitled Trailer Posted". Anime News Network. September 28, 2016. September 28, 2016 khòaⁿ--ê. 
 11. "Crunchyroll to Stream BBK/BRNK Sequel, Izetta, Magical Girl Raising Project, Brave Witches". Anime News Network. September 28, 2016. 
 12. "Funimation Announces Premiere Dates for Fall English Dubs". Anime News Network. October 13, 2016. October 19, 2016 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ Liân-kiat siu-kái