Adolf Hitler (1889 nî 4 goe̍h 20 ji̍t – 1945 nî 4 goe̍h 30 ji̍t) sī Ò-tē-lī chhut-sì ê Tek-kok chèng-tī-ka, sī Kok-ka-siā-hōe-chú-gī Tek-kok Lô-tōng-chiá-tóng (Nazi-tóng) ê léng-tō-jîn, Tek-kok Chóng-lí chham Tek-kok chóng-thóng (Führer). I tī 1925 nî chiòng i ê su-sióng kap chū-tōan siá-chòe Mein Kampf.

Adolf Hitler.

Pêng-seng siu-kái

Adolf Hitler tùi Ò-Hiong Tè-kok ê Braunau am Inn chhut-sì, lāu-pē sī Alois Hitler, lāu-bú sī Klara Hitler. 16-hòe ê sî-chūn lī-khui tiong-ha̍k, pèng-bô the̍h-tioh ha̍k-le̍k. I siūⁿ-beh ji̍p-khì Wien Bí-su̍t Ha̍k-īⁿ (Akademie der bildenden Künste Wien), m̄-koh hō͘ kū-cho̍at, āu-lâi chìn-ji̍p Tek-kok kun-tūi.

Hitler tī Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn liáu-āu ku̍t-khí, Weimarer Kiōng-hô-kok sî-tāi léng-tō Nazi-tóng the̍h-tioh chèng-kôan, chín-heng Tek-kok keng-chè, tiông-kiàn kun-sū, kiàn-li̍p ke̍k-kôan chèng-hú.

1939 nî, Hitler hoat-tōng chiàn-cheng ji̍p-chhim Pho-lân, ín-khí Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn. Āu-lâi Tek-kok khiā-thâu ê Chhu-te̍k-kok chiàm-niá tōa-hūn ê Au-chiu, chham A-chiu kap Hui-chiu ê chi̍t-kóa só͘-chāi. M̄-koh siōng-boé Tek-kok tī 1945 nî pāi-chiàn.

Tû-liáu chiàn-cheng, Hitler hoat-tōng ê tó͘-sat mā chō-sêng siōng-bô kúi pah bān lâng ê sí-bông, kî-tiong Iú-thài-jîn tāi-iok 600 bān hōng thâi-sí. Chòe-āu Hitler tī i ê ki-tē Führerbunker chham Eva Braun kiat-hun, liáu-āu ang-á-bó͘ chò-hóe chū-sat.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái