Cognac Liân-bêng Chiàn-cheng

Cognac Liân-bêng Chiàn-cheng sī 1526 nî chì 1530 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm , Sîn-sèng Lô-má Tè-kok, Habsburg Se-pan-gâ, Ferrara Kong-kok, Hoat-lân-se Ông-kok, Kàu-hông-léng, Venezia Kiōng-hô-kok, Firenze Kiōng-hô-kok, Eng-lân Ông-kok, Navarra Ông-kok, Genova Kiōng-hô-kok, Milano Kong-kok kap Mantua Kong-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Í-tāi-lī téng só͘-chāi.

Cognac Liân-bêng Chiàn-cheng
Emperor charles v.png
Sî-kan1526 nî - 1530 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.