Siú-to͘ (kiaⁿ-siâⁿ) sī chèng-tī o̍ah-tōng ê tiong-sim siâⁿ-chhī, kok-ka-kip ê chèng-hú ki-koan lóng-ē siat-tiàm chia, chhin-chhiūⁿ kok-hōe, chóng-thóng-hú, hông-kiong, chòe-ko-hoat-īⁿ téng-téng. Kok-kok ê tāi-sài-kóan mā siat-tiàm pang-kau-kok ê siú-to͘ khah-chē.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái