Herbert George Wells (it-poaⁿ kán-chheng H. G. Wells, 1866 nî 9 goe̍h 21 – 1946 nî 8 goe̍h 13) , Eng-tē chok-ka, siōng chhut-miâ ê chok-phín sī i ê kho-ha̍k siáu-soat (science fiction), chhiūⁿ kóng Sî-kan Ki-khì (The Time Machine), Sè-kài Chi-kan ê Chiàn-cheng (The War of the Worlds), Khoàⁿ Bē Tio̍h ê Lâng (The Invisible Man), Moreau I-su ê Tó (The Island of Doctor Moreau). I ê gia̍h-sò͘ chē, siáu-soat kap hui-siáu-soat (non-fiction) lóng ū, kî-tiong pau-koat chē-chē khoán-sek ê chok-phín, chhiūⁿ kóng tn̂g-phiⁿ siáu-soat, le̍k-sú, siā-hoē phêng-lūn. I mā sī 1 ê kóng ti̍t-oē ê siā-hoē-chú-gī-chiá. Boé-kî ná chē chèng-tī-te̍k, kà-sī-te̍k ê chok-phín, chóng--sī khah bô chá-kî--ê hiah sî-kiâⁿ.

Wells, 1920.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái