Hoân-thé-jī (繁體字), Chèng-thé-jī (正體字), ia̍h-sī kiò chòe Thoân-thóng Hàn-jī (傳統漢字), sī Hàn-jī--ê thoân-thóng su-siá pit-ōe. Chit khoán bûn-jī sī Tâi-oân, Hiong-káng kap Ò-mn̂g--ê piau-chún su-siá bûn-jī, tī Tâi-oân, Tiong-hoa Bîn-kok chèng-hú hō-miâ in-ê hit thò piau-chún pán-pún kiò Chèng-thé-jī; tī Tiong-kok tāi-lio̍k, Sin-ka-pho kap Má-lâi-se-a chú-iàu hō chòe Hoân-thé-jī.

Siong-koan siu-kái