Hui-A gí-hē

Hui-A gí-hē sī chi̍t khoán tōa gí-hē. Nā kun-kù 2009 nî Ethnologue ê ko͘-sǹg, sī tāi-khài pau-koat 300 khoán iáu koh chûn-oa̍h ê giân-gí kap hong-giân.

Pún gí-hē ê giân-gí tōa-hūn sī liû-thong tī Se-a, Pak-hui, Hui-chiu chi Kak kap Sahel pō͘-hūn só͘-chāi.