Kiōng-iú kiat-ha̍p

(Tùi Hun-chú kiat-ha̍p choán--lâi)

Kiōng-iú kiat-ha̍p (共有結合; covalent bond) sī chi̍t khoán hoà-ha̍k kiat-ha̍p, sī 2 ê ia̍h chē-chē ê hui-kim-sio̍k goân-chú tàu-tīn sú-iōng in-ê goā chân tiān-chú, tī lí-sióng chêng-hóng hā ta̍t-sêng tiān-chú páu-hô ê chōng-thài, iû chhú cho͘-sêng pí-kàu ún-tēng kiam kian-kò͘ ê hoà-ha̍k kiat-kò͘ chiū sī kiōng-iú kiat-ha̍p.