Koan-î tiān-sī-kio̍k bûn-chiuⁿ ê hái-pòSiu-kái

Lí hó, tāi-seng kám-siā lí chòe-kīn tī Holopedia chhòng-kiàn chōe-chōe tiān-sī-kio̍k hong-bīn ê sin bûn-chiuⁿ! Chia ū kúi-nā-ê kiàn-gī hō͘ lí chò chham-khó:

  1. Jû-kó lí ū ì-goān kè-sio̍k pang-chō͘ Holopedia chhòng-kiàn chōe-chōe tiān-sī-kio̍k hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, chhiáⁿ sú-iōng POJ lâi choān-siá i-ê miâ-chheng; lōe-iông mā chīn-liōng sú-iōng POJ, Tâi-lô mā-sī ē-sái, tan-sī chhian-bān m̄-thang 2 chióng sio-lām. Jû-kó beh iōng Tâi-lô siá, mā mâ-hoân án-ne kiàn-li̍p bûn-chiuⁿ liân-kiat: [[POJ miâ|Tâi-lô miâ]].
  2. Jû-kó lí ū ì-goān beh chiūⁿ-bāng sin bûn-chiuⁿ ê tiān-sī-kio̍k hái-pò, ē-ēng tī Wikipedia:Chhiūⁿ-bāng chhiūⁿ-bāng ha̍p-lí sú-iōng ê tòng-àn; jiân-āu ka-thiam Pang-bô͘:Non-free poster, chiū chhin-chhiūⁿ Tiong-bûn pán-pún án-ne.--S205643 (對話) 2015-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 13:50 (UTC)

Lí hó, tī chia ê bûn-chiuⁿ m̄ īng Tâi-lô, īng Pe̍h-oē-jī.--122.90.91.248 2016-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 10:55 (UTC)

kap-tsoh ê it phō...?Siu-kái

借問lán「kap-tsoh ê it phō」是siáⁿ-mi̍h意思?Kap-choh是「木匠」ê意思,但是囥佇chia我看lóng bô。另外,若準汝內文beh用台羅寫,就用台羅,mài一時仔用台羅,一時仔koh用白話字án-ne。Iáu koh ū,閩南語是有「文白異讀」ê,「一部」應該愛寫做「chi̍t phō」,m̄ sī 「it phō」,抑是恁厝內鄉里是按呢講?真感謝汝ê配合。--Sunshine567 (對話) 2016-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 03:42 (UTC)

Si--sī Si̍t-su SúSiu-kái

Please delete the former version which include the copyvio content. Thanks in advanced.(clearly protected by copyright, author died in 1982). --Stang 2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 04:22 (UTC)

外來語Siu-kái

  • 多謝汝建立佮日本鐵路相關的文章,但是日語總是一个外來語,像Yûrakutyô-soàⁿ按呢共外來語參咱閩南語連做伙實在無啥好,建議會使改做Yûrakutyô Soàⁿ的模式來號名會較好。像「某某站」,嘛用「某某(空格)Chām」按呢的模式應當較好。連做伙實在不三不四。--Sunshine567 (對話) 2016-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 03:26 (UTC)
  • 當然原本的「某某-soàⁿ」抑是「某某-chām」會使用重定向來連接過來,增加一寡頁面數量。多謝汝的付出!--Sunshine567 (對話) 2016-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 03:36 (UTC)

關於標音調Siu-kái

感謝閣下最近截截來遮寫文章佮編輯,當初我嘛認為「a>o͘ =o>e>u>i」是正確的。但是最近我發現現在「信望愛輸入法」是採用「o>e>a>u>i>ng>m」這個原則,和transliterator無仝。我想,「信望愛輸入法」應當是較傳統的,中文維基百科的白話字條目現在嘛按呢寫。不過,彼個原則有兩個例外:

  • oai」佮「oan」是撇在「a」的頂懸。

相關的規定已經寫入去「Wikipedia:正字法聲調符號的撇法」內底矣。失禮,嘛多謝你的配合。--Sunshine678 (對話) 2017-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 13:06 (UTC)