Im-ga̍k-ka (音樂家) sī chi̍t ê kóng-hoat ê bêng-sû, chiū-sī choan-bûn tī im-ga̍k léng-he̍k kang-chok ê chi̍t khóan gē-su̍t-ka. Im-ga̍k-ka ū khó-lêng sī chok-khek-ka, siaⁿ-ga̍k-ka kah chí-hui-ka, sīm-chì liû-hêng im-ga̍k ê koa-chhiú iā-sī im-ga̍k-ka ê chi̍t chióng, m̄-koh in sī khah te̍k-pia̍t tām-po̍h ê kûn-thé.

Mozart chiū-sī chi̍t uī im-ga̍k-ka.

Chi̍t ê im-ga̍k-ka tiāⁿ-tiāⁿ ū chin chē sin-hūn, i khó-lêng choan-chù chāi im-ga̍k ê bó͘-mih hong-bīn; pí-lūn-kóng, im-ga̍k-ka tû-liáu chok-khek, tông-sî iā ē-hiáu ián-chàu; tû-liáu sī im-ga̍k-ka, iā ū khó-lêng sī chi̍t uī chok-ka.