Anime (アニメ), iā to̍h sī Ji̍t-pún tōng-ōe (日本动画), sī thong-sè-kài tùi Ji̍t-pún chhut-sán he̍k-chiá sī chhiú-lō͘ óa Ji̍t-pún-khoán ê tōng-ōe ê hō-miâ. Pún jī tī Ji̍t-pún goân-lâi sī Eng-gí animation (tōng-ōe) ê kán-lio̍k, chiū sī "tōng-ōe" ê ì-sù.

Ji̍t-pún tī 1917 nî í-keng ū chá-kî ê tōng-ōe hông chè-chok, kàu 1960 nî-tāi í-āu, Tezuka Osamu ê chok-phín chhōa-thâu khai-sí tī kok-chè liû-hêng. Kàu 20 sè-kí bóe-kî, Ji̍t-pún kok-lāi kiam hái-gōa lóng ū tōa-liōng ê koan-chiòng.

Hiān-taⁿ choân Ji̍t-pún tāi-khài ū chhiau-kòe 430 keng ê tōng-ōe kang-chok-sek, lāi-bīn khah chhut-miâ ê ū Studio Ghibli, Gainax, Toei téng kong-si.

Siong-koan

siu-kái