Kàu-hông Ioannes 11-sè

Ioannes 11-sè (?  – 935 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-125 jīm kàu-hông; tī 931 nî kàu 935 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Ioannes 11-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 931 nî 3 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 935 nî 12 goe̍h
Chêng-jīm Stephanus 7-sè
Kè-jīm Leo 7-sè
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Johannes
Chhut-sì 910 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 935 nî 12 goe̍h
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Ioannes 11-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 7-sè