Ká-soat (Hàn-jī: 假說; Eng-gí: hypothesis; Hi-lia̍p-gí: ὑπόθεσις) sī chiam-tùi hiān-siōng só͘ thê-chhut ê kái-soeh.

Kho-ha̍k ká-soat siu-kái

kho-ha̍k siōng, ká-soat sī sī chi̍t thò kun-kù chèng-kù só͘ chò ê thui-chhek, su-iàu keng-koè kiám-iām lâi khak-li̍p i kái-soeh hiān-siōng ê lêng-le̍k.

Thóng-kè ká-soat siu-kái

Ká-soat kiám-tēngthóng-kè-ha̍k siōng ēng-lâi kiám-iām siong-koan-sèng (correlation) ê hong-hoat.