Tokyo-katsushika-ward.png

Katusika-khu (Ji̍t-bûn: TRON 2-C395.gif飾区) sī tī Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ tang-pak kak-á ê 1 ê te̍k-pia̍t-khu. O·-liông Phài-chhut-só· chit ê ang-á-oē hē-lia̍t ê kò·-sū siat tī hia, chū án-ne ū koan-kong-kheh te̍k-pia̍t khì hia cháu-chhōe kò·-sū hoat-seng ê tē-tiám.

Bīn-chek: 34.84 km². Jîn-kháu (2008): 429,289 lâng (1 km² ū 12,238.89 lâng).

1947 nî 3-goe̍h 15 sêng-li̍p.