?Khó͘-koe
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Violales
Kho: Cucurbitaceae
Sio̍k: Momordica
Chéng: M. charantia
Ha̍k-miâ
Momordica charantia
Descourt.

Khó͘-koe (ha̍k-miâ: Momordica charantia), Cucurbitaceae kho ê jia̍t-tāi, a-jia̍t-tāi khan-tîn (soan-tîn) si̍t-bu̍t, phó͘-phiàn chèng lâi chia̍h i ê koé-chí. Khó͘-koe sī só͘-ū ê chhài-se lāi-bīn siōng kài khó͘ ê 1 chióng.