Ki-chhó͘ i-ha̍k (基礎醫學), sio̍k-î ki-chhó͘ ha̍k-kho, sī hiān-tāi i-ha̍k ê ki-chhó͘. Ki-chhó͘ i-ha̍k sī teh gián-kiù lâng ê sèⁿ-miā kap pēⁿ-chèng hiān-siōng ê pún-chit kap kui-lu̍t ê chū-jiân kho-ha̍k. Ki-chhó͘ i-ha̍k pau-hâm í-hā kúi-ê ha̍k-kho: jîn-thé kái-phò-ha̍k, cho͘-chit-ha̍k, phoe-thai-ha̍k, seng-lí-ha̍k, seng-bu̍t hoà-ha̍k, bî-seng-bu̍t-ha̍k, kià-seng-thâng-ha̍k, bián-e̍k-ha̍k, pēⁿ-lí-ha̍k, pēⁿ-thài seng-lí-ha̍k, io̍h-lí-ha̍k, to̍k-sèng-ha̍k, hun-chú seng-bu̍t-ha̍k, sîn-keng kho-ha̍k kap liû-hêng-pēⁿ-ha̍k.

Siong-koan siu-kái