Bún-bûn chí 1 khoán bûn-thé. Kî-thaⁿ--ê ì-sù chhiáⁿ khoàⁿ si (khu-pia̍t-ia̍h)

Koa-si, it-poaⁿ kóng si (詩), mā kóng si-sû, ia̍h si-chok, sī bûn-ha̍k ê 1-ê khoán-sek, tī chiâⁿ-chē só͘-chāi, lóng ū kú-tn̂g ê thoân-thóng tī-leh. Si tiāⁿ oá-ūn (mā ū si bô ah-ūn--ê), loē-iông lâi kóng, he̍k-sī siá kám-kak, kám-chêng, he̍k-sī kì-lio̍k tāi-chì kap kong-kéng, tī chē-chē só͘-chāi kap sî-tāi, si lóng sī chin tiōng-iàu ê 1-lūi bûn-ha̍k chok-phín.

Si chia̍p-chia̍p sī í kám-tōng ia̍h sū-chêng chò tiong-sim lâi chhòng-chok--ê, koh toā-pō͘-hūn ê si lóng pí sàn-bûn khah té, tì-sú si pí-kàu ke chin tùi-tiōng piáu-hiān ê chhiú-lō͘, mā lán tī si--ni̍h ē khah-chia̍p hoat-hiān siu-sû ki-khá ê sú-iōng.

Khêng-si̍t beh kóng siáⁿ-khoán chok-phín sī si, siáⁿ-khoán m̄-sī, ū-sî-chūn chin oh poé-hoē. Ū ê chok-phín ū oá-ūn, chóng--sī sǹg-tī ah-ūn ê sàn-bûn, ū ê si soah bô oá-ūn, m̄-koh hō͘ lâng khoàⁿ-chò sī si.

It-poaⁿ ha̍k-chiá ē ēng chok-phín lāi-té ū si-chit ( si ê sèng-chit )--bô, lâi phoàⁿ-toàn che chok-phín sī m̄-sī si, m̄-koh nā beh kiò ha̍k-chiá kā "si-chit" kóng hō͘ bêng koh kàu-kak, khióng-kiaⁿ-á mā bô lâng kóng ū lō͘.

Si ê pō͘-lūi

siu-kái

Ē-kha ê hun-lūi, pēng m̄-sī kóng ta̍k-siú si lóng ē-ēng-tit kā kui-sio̍k tī ē-bīn ê to̍k-to̍k chi̍t-lūi. Pí-lūn-kóng, 1-siú si, i ū khó-lêng sī chū-iû-si, mā kâng-sî sī kháu-gí-si. Chhin-chhiūⁿ chit-khoán chêng-hêng, lán tō ē-tàng ēng kháu-gí chū-iû-si, ia̍h bûn-giân keh-lu̍t-si ê khoán-sek lâi kiò--in.

Si tī bô-kâng tē-khu tiāⁿ-tiāⁿ ū bô-kâng ê kò͘-tēng hêng-sek, chhiūⁿ Ji̍t-pún tō ū haiku (俳句) téng-téng ê chē-chē keh-lu̍t-si-thé tī-leh, só͘-í ē-kha só͘ kí--ê pēng bô chiâu-chn̂g.

Hêng-sek ê pō͘-lūi

siu-kái
  • Chū-iû-si - tùi-chiàu keh-lu̍t-si lâi kóng, bô kò͘-tēng keh-lu̍t ê si tō-sī chū-iû-si.
  • Sàn-bûn-si

Chiàu biô-siá ê tùi-siōng lâi hun ê pō͘-lūi

siu-kái

Ēng bûn-jī ê bûn-pe̍h lâi hun

siu-kái

Sî-tāi ê pō͘-lūi

siu-kái

Si-jîn

siu-kái

Ē-kha sī chi̍t-koá tiōng-iàu ê si-jîn:

Si ê bûn-hòa

siu-kái

Hàn-si

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Hàn-si

Éng-koè gîm-si sī chí kā Hàn-si phoè khek lâi chhiùⁿ ê ì-sù, chit-khoán oa̍h-tōng, tī Tiong-kok, Ji̍t-pún, Tâi-oân he̍k-sī pa̍t-ūi sio̍k-tī Hàn-jī Bûn-hoà-khu ê só͘-chāi, lóng bat chin sî-kiâⁿ.

Ìn-jī ê ki-su̍t phó͘-ki̍p liáu-āu, chiâⁿ-chē si ê chok-phín lóng ēng oa̍h-jī ìn-pán, mā khai-sí ū khah-chē lâng kong-khai lóng-tho̍k si-chok, ia̍h-sī phoè khek lâi chhiùⁿ. Hiān-chhú-sî, mā tiāⁿ ū kong-khai kā si lóng-tho̍k he̍k-sī phoè-ha̍p im-ga̍k lâi piáu-ián ê oa̍h-tōng, pí-lūn Tâi-pak-chhī ê Koa-si-cheh (Hoâ-gí: 詩歌節), koh ta̍k-nî gō͘-goe̍h-cheh ê si-jîn-cheh lóng sī.

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.