Koat-iok-kin

Koat-iok-kin (括約筋) sī tōng-bu̍t thé-lāi ê chit-khoán khoân-hêng kin-bah. Koat-iok-kin chú-iàu hūn-pò͘ tī lâng ê kha-chhng-kháu, jiō-tō, phông-kong kap ūi ê phùn-bûn hām iu-bûn.