Kun-jîn (Hàn-jī: 軍人) sī chi̍t chióng tī kok-ka kun-tūi ho̍k-ia̍h ê chit-gia̍p; pau-hâm kun-koaⁿ kap peng-á. Kun-jîn ê chek-jīm chú-iàu sī pó-ōe kok-ka ê an-choân, siú-ōe kok-ka ê pian-kéng, kap î-chhî chèng-koân kap siā-hōe ê ún-tēng; ū sî-chūn mā ē chham-ú kiù-chai ê khang-khòe.

Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun.