Lâm Oa̍t-lâm Kái-hòng Bîn-cho̍k Tīn-soàⁿ

Lâm Oa̍t-lâm Kái-hòng Bîn-cho̍k Tīn-soàⁿ (Oa̍t-lâm-gí: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam), sī tī Oa̍t-lâm Chiàn-cheng sî-kî tī Lâm Oa̍t-lâm kap Kampuchea tùi-khòng Bí-kok kap Lâm Oa̍t-lâm chèng-hú ê cho͘-chit.

Lâm Oa̍t-lâm Kái-hòng Bîn-cho̍k Tīn-soàⁿ ê kî-á

In mā hōng chheng chò "Oa̍t kiōng" (Việt cộng).

Siong-koanSiu-kái