Lân-sū Ki-tiûⁿ

Âng-thâu Ki-tiûⁿ (IATA: KYD, ICAO: RCLY) sī Lân-sū î-it ê ki-tiûⁿ, pháu-tō 1123 m tn̂g, 23.5 m khoah. Tek-an Hâng-khong sī î-it ê hâng-khong kong-si, poe Tâi-tang. Sin khí ê ki-tiûⁿ tī 1995 nî 10 goe̍h chèng-sek khai-sí ūn-chok. Tiong-hoâ Bîn-kok Kau-thong-pō͘ Bîn-iōng Hâng-khong-kio̍k hū-chek koán-lí.

Lân-sū Ki-tiûⁿ thâu-chêng

Ki-tiûⁿ 2006 nî ê khí-kàng-kè-chhù (起降架次) 3664 pái, lú-kheh-jîn-chhù (旅客人次) 5.35 bān, phēng Le̍k-tó Ki-tiûⁿ chē, khah su Lâm-kan Ki-tiûⁿ [1].

Le̍k-sú修改

Lân-sū Ki-tiûⁿ tī 1964 nî 11 goe̍h khí-chō oân-sêng. Hit-tang-chūn iû kun-hong koán-lí, sio̍k-î Lân-sū tē-khu Kéng-pī Chí-hui-pō͘ (警備指揮部). 1984 nî 10 goe̍h kau hō͘ Lân-sū Hiong-kong-só͘ hū-chek koán-lí. 1990 nî iû Bîn-hâng-kio̍k chèng-sek chiap-koán, khai-sí khok-toā khí sin toā-lâu, 1995 nî 10 goe̍h khai-hòng sú-iōng kàu taⁿ.

Goā-pō͘ liân-kiat修改

Bîn-hâng-kio̍k Lân-sū Hâng-khong-chām kán-kài