Lūi-pia̍t:19 sè-kí Bí-kok

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 99 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 99 lūi.

1

Tī lūi-pia̍t "19 sè-kí Bí-kok" ê ia̍h

Ē-kha 101 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 101 ia̍h.

1