Lūi-pia̍t:2010 nî-tāi

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 2010 nî-tāi.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 5 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 lūi.

2

Tī lūi-pia̍t "2010 nî-tāi" ê ia̍h

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.