Lūi-pia̍t:Bûn-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn

Chhiáⁿ chham-khó Nobel Bûn-ha̍k Chióng.

Tī "Bûn-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 95 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 95 ia̍h.