Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê Sè-kài Ûi-sán

Tī lūi-pia̍t "Tiong-kok ê Sè-kài Ûi-sán" ê ia̍h

Ē-kha 9 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 ia̍h.