Tn̂g-siâⁿ, he̍k-chiá-sī kóng Bān-lí Tn̂g-siâⁿ, sī Tiong-kok kúi-ā tó͘ tn̂g-hêng siâⁿ-piah ê chóng-hō-miâ, khí-chō, têng-khí kap î-hō͘ ê sî-kan chin tn̂g, ùi kong-goân-chêng 5 sè-kí kàu kong-goân 16 sè-kí lóng ū toā-toā sè-sè ê kang-sū chìn-hêng, khí-chō ê bo̍k-tek sī beh pó-hō͘ ta̍k sî-tāi tī hiān-chhú-sî Tiong-kok ê tè-kok, thang phiah-bián pak-pêng bîn-cho̍k ê kong-ke̍k.

Bān-lí Tn̂g-siâⁿ
UNESCO Sè-kài Ûi-sán
Criteria bûn-hoà: i, ii, iii, iv, vi
Reference 438
Inscription 1987 nî (11 session)

Tn̂g-siâⁿ m̄-nā 1 loa̍h niā-tiāⁿ, siōng-chá--ê ê nî-tāi thang chhiû kàu kong-goân-chêng 5 sè-kí, nā siōng-chhut-miâ--ê sī tī kong-goân-chêng 220 kàu 200 nî, Chîn-sú-hông só͘ hā-lēng khí-chō ê hit-toāⁿ tn̂g-siâⁿ, hit-tang-chūn khí--ê, kap hiān-chhú-sî khah chiâu-chn̂g ê pō͘-hūn pí--khí-lâi, tī-leh ê só͘-chāi koh khah pak-pêng, m̄-koh kó͘-chá ê tn̂g-siâⁿ taⁿ í-keng chhun bô joā chē--a. Bo̍k-chêng khah chiâu-chn̂g ê tn̂g-siâⁿ, sī Tāi-bêng Tè-kok khí-chō lâu--lo̍h-lâi--ê. Tn̂g-siâⁿ sī thong-sè-kài siōng-tn̂g ê jîn-chō kiàn-tio̍k-bu̍t, chha-put-to ū 6,400 kong-lí hiah-ni̍h tn̂g, kiâⁿ ê lō͘-soàⁿ iok-lio̍k-á sī sūn Lāi Bông-kó͘ ê lâm-kîⁿ. Tn̂g-siâⁿ oān-nā sī chū chá kah taⁿ, jîn-lūi só͘ khí-chō ê kiàn-tio̍k-bu̍t lāi-té, piáu-bīn-chek kap thé-chek siong-kài-toā--ê.