Ngó͘-kok (Hàn-jī: 五穀) chú-iàu sī chháu-á-lūi seⁿ ê chí, giâm-keh kóng sī 1 khoán koé-chí (caryopsis). Thoân-thóng ê ngó͘-kok pau-koat ē-kha chit kúi hāng:

Chia ê kok-bu̍t tī sè-kài chē-chē só͘-chāi lóng ū lâng toā-liōng chèng. Tī chi̍t-koá khai-hoat-tiong ê kok-ka, sīm-chì sī toā-pō͘-hūn lâng chú-iàu ê chia̍h-mi̍h.

Tû-liáu chí te̍k-pia̍t ê gō͘ khoán si̍t-bu̍t í-gōa, "ngó͘-kok" chit jī mā ū-sî sī chí só͘-ū ê kok-bu̍t.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái