Pán-pún (Edition (book); pán-pún hām soat-chhù) ê su-bo̍k tīng-gī pau-kua "uì ki-pún sio-kāng ê pâi-pán [en] set-tī" ìn-suat ê tû-tsi̍k tsi sóo-ū hù-pún, pau-kua sóo-ū siò--ê jī-thé pâi-ìn pèn-thé [en].

Hammatt Billings [en]Tom a-peh ê Liâu-á tsit-pōo tsok-phín ê thâu-ia̍h uē tshah-tôo, tē-1 pán: John P. Jewett [en] and Company, 1852.

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

  • Leventhal, Lionel (2006), On Publishing: A Professional Memoir, London, England: Greenhill Books, ISBN 978-1-85367-517-1 
  • Bowers, Fredson. Principles of Bibliographical Description, Winchester and New Castle, Delaware: St Paul's Bibliographies and Oak Knoll Press, 2005 (reprint edition, first published in 1949).

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Book covers of first editions