Pîn-tong Soàⁿ (屏東線) sī Chhiòng-koàn-soàⁿ ùi Ko-hiông kàu Pang-liâu tiong-kan ê lō͘-toāⁿ, iû Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k keng-êng ê thih-lō͘ kàn-soàⁿ.

Pîn-tong Soàⁿ

Chhia-chām siu-kái

Phian-hō Chhia-thâu miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Pîn-tong Soàⁿ
185 Ko-hiông 高雄 Kaohsiung    Chhiòng-koàn-soàⁿ (lâm-toāⁿ)
   Ko-hiông-lîm-káng Soàⁿ
   Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-soàⁿ
   Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
Sam-bîn-khu Ko-hiông-chhī
--- Bîn-cho̍k 民族 Minzu
--- Kho-kang-koán 科工館 National Science And Technology Museum
--- Chèng-gī/Têng-chheng 正義/澄清 Zhengyi/Chengqing
186 Hōng-soaⁿ 鳳山 Fengshan    Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiat-soàⁿ: Hōng-soaⁿ Hōng-soaⁿ-khu
187 Āu-chng 後庄 Houzhuang Toā-liâu-khu
188 Kiú-khiok-tông 九曲堂 Jiuqutang Toā-chhiū-khu
189 La̍k-tè-chhù 六塊厝 Liukuaicuo Pîn-tong-chhī Pîn-tong-koān
190 Pîn-tong 屏東 Pingtung
--- Kńg-tang-lâm-lō͘ 廣東南路
191 Kui-lâi 歸來 Guilai
192 Lîn-lo̍k 麟洛 Linluo Lîn-lo̍k-hiong
193 Sai-sì 西勢 Xishi Tek-chhân-hiong
194 Tek-chhân 竹田 Zhutian
195 Tiô-chiu 潮州 Chaozhou Tiô-chiu-tìn
196 Khàm-téng 崁頂 Kanding Khàm-téng-hiong
197 Lâm-chiu 南州 Nanzhou Lâm-chiu-hiong
198 Tìn-an 鎮安 Zhen'an Nâ-piⁿ-hiong
199 Nâ-piⁿ 林邊 Linbian
200 Ka-tang 佳冬 Jiadong Ka-tang-hiong
201 Tang-hái 東海 Donghai Pang-liâu-hiong
203 Pang-liâu 枋寮 Fangliao   Lâm-hôe Soàⁿ

Pang-bô͘:Tâi-oân Thih-lō͘ Pîn-tong Soàⁿ