Phín-tia̍t

Phín-tia̍t (品秩), mā hō-chòe phín-uī (品位), sī kó͘-chá Tang-a kok-ka ê koaⁿ-liâu chè-tō͘.

Tiong-kokSiu-kái

Bêng-tiâuSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Bêng-tiâu koaⁿ-chit lia̍t-pió

Chheng-tiâuSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Chheng-tiâu koaⁿ-chit lia̍t-pió

Ji̍t-púnSiu-kái