Gutenberg kè-ōe

(Tùi Project Gutenberg choán--lâi)

Gutenberg kè-uē (ing-gú: Project Gutenberg (PG)) sī tsi̍t-hāng bo̍k-tik teh sòo-uī-huà [en] hām tsûn-tóng bûn-huà tsok-phín, í-ki̍p "kóo-lē tiān-tsú-tsheh [en] ê tshòng-tsok kah huat-hîng" ê tsì-guān-tsiá [en] ua̍h-tāng.[2] Gutenberg kè-uē iû Bí-kok tsok-ka Michael S. Hart tī 1971-nî tshòng-li̍p, sī li̍k-sú siong- iu-kiú ê sòo-jī tôo-su-kuán.[3] Gutenberg kè-uē siu-tsông ê tuā-pōo-hūn hāng-bo̍k sī kong-kiōng líng-i̍k ê tsheh-tsik hi̍k-tsiá kò-jîn kòo-sū ê tsuân-bûn. Sóo-ū bûn-kiānn lóng ē-tàng teh sóo-ū uá-beh jīm-hô tiān-náu tíng-kuân lóng ē-tàng iōng ê khai-hòng keh-sik pòo-kio̍k tsi-hā bián-huì kiat-tshù. Tsiat-tsí 2015-nî 10-gue̍h 3-ji̍t, Project Gutenberg ê bián-huì tiān-tsú-tsheh siu-tsông í-king ta̍t-kàu 50,000-kiānn.[4]

Gutenberg kè-uē
Established 1971 nî 12 goe̍h;​ 52 nî í-chêng​ (1971-12)
(huat-pòo ê tē-1 hūn bûn-kiānn)[1]
Collection
Size Tshiau-kuè 60,000 hūn bûn-kiānn
Website gutenberg.org
Michael S. Hart (left) and Gregory Newby (right) of Project Gutenberg, at Hackers on Planet Earth (HOPE) Conference, 2006.

Tsia–ê pán-pún sī iōng sûn bûn-pún í-kip kî-thann keh-sik thê-kiong, pí-jū HTML, PDF, EPUB, MOBI kah Plucker. Tāi-to-sòo pán-pún lóng-sī ing-bûn ê; m̄-kuh mā-ū tsiânn-tsē hui ing-bûn ê tsok-phín. Ū tsiânn-tsē ê hù-sio̍k kè-uē hāng-bo̍k thê-kiong gia̍h-guā lāi-iông; pau-kuat ti̍k-tīng tē-khu hām ti̍k-tīng gú-giân ê tsok-phín. Project Gutenberg hām hun-suànn-sik kàu-tuì-khì [en] bi̍t-tshiat siong-kuan; Distributed Proofreaders sī tsi̍t-ê khiā-tī Internet ê iōng-teh kàu-tuì sàu-biâu bûn-pún ê siā-khu. Project Gutenberg í Johannes Gutenberg ê miâ-jī lâi hō-miâ, Gutenberg teh au-tsiu ín-ji̍p ua̍h-jī ìn-suat-su̍t.

Tsí-buē kè-uē siu-kái

Tsí-buē kè-uē ê tshing-tuann siu-kái

Sóo-ū tsí-buē ê kè-uē[5] lóng-sī ióng-iú kâng-khuán lí-liām ê to̍k-li̍p tsoo-tsit; pīng-tshiánn hi̍k-tsún sú-iōng Project Gutenberg siong-piau. In thong-siông ū ti̍k-tīng ê kok-ka hi̍k-tsiá gú-giân tiōng-tiám.[6]

 • Project Gutenberg Australia hosts many texts that are public domain according to Australian copyright law, but still under copyright (or of uncertain status) in the United States, with a focus on Australian writers and books about Australia.[7]</ref>[5]
 • Project Gutenberg Canada.[8][5] digital library for Canadian public domain texts.
 • Projekt Gutenberg-DE claims copyright for its product and limits access to browsable web-versions of its texts.[9][5]
 • Project Gutenberg Europe is run by Project Rastko in Serbia. It aims at being a Project Gutenberg for all of Europe, and began posting projects in 2005. It uses the Distributed Proofreaders software to quickly produce etexts.[10]
 • Project Gutenberg Luxembourg publishes mostly, but not exclusively, books that are written in Luxembourgish.[11]
 • Projekti Lönnrot, started by Finnish Project Gutenberg volunteers, derives its name from the Finnish philologist Elias Lönnrot (1802–1884)[12]
 • Project Gutenberg of the Philippines aims to "make as many books available to as many people as possible, with a special focus on the Philippines and Philippine languages".[13]
 • Project Gutenberg Russia (Rutenberg) aims to collect public domain books in Slavic languages, particularly in Russian. The discussion of the project and its legal side began in April 2012. The word Rutenberg is a combination of words "Russia" and "Gutenberg".[14]
 • Project Gutenberg Self Publishing Portal also known as Project Gutenberg Self-Publishing Press, by the Project Gutenberg Consortia Center[5][15] Unlike the Gutenberg Project itself, Project Gutenberg Self-Publishing allows submission of texts never published before, including self-published ebooks.[16] Launched in 2012,[15][17] also owns the "gutenberg.us" domain.[18]
 • Project Gutenberg of Taiwan seeks to archive copyright free books with a special focus on Taiwan in English, Mandarin and Taiwan-based languages. It is a special project of Forumosa.com[19]
 • Projekt Runeberg, Nordic literature[5]
 • ReadingRoo.ms, the home of the Project Gutenberg PrePrints[5]

Hun-ki ki-kòo siu-kái

 • Internet Archive, í-tsîng ê tn̂g-kî pī-hūn hun-huat tsām-tiám kah1 í-tsîng ê tsú-iàu tsú-ki tsiām-tsiám.[5]
 • LibriVox, sin-ê ū-siann to̍k-bu̍t tsú-iàu ha̍p-tsok kâng-phuānn.[5]

Tsù-kái siu-kái

 1. Hart, Michael S. United States Declaration of Independence by United States. Project Gutenberg. goân-loē-iông tī 26 January 2007 hőng khó͘-pih. 17 February 2007 khòaⁿ--ê. 
  "The Declaration of Independence of the United States of America by Thomas Jefferson" is the bold heading of the linked webpage twelve years later (6 June 2019). No author but Jefferson is identified, nor is Hart otherwise named. Officially this is Project Gutenberg Ebook #1 (assigned December 1993?), or the current index to multiple formats of the same.
  What Ebook #1 actually contains is heavily annotated re-release of the first two e-texts that were released in December 1971 (as by Michael S. Hart?). For more information, open the HTML format, for instance, and search for "December" or "Michael".
 2. Hart, Michael S. (23 October 2004). "Gutenberg Mission Statement by Michael Hart". Project Gutenberg. goân-loē-iông tī 14 July 2007 hőng khó͘-pih. 15 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 3. Thomas, Jeffrey (20 July 2007). "Project Gutenberg Digital Library Seeks To Spur Literacy". US Department of State, Bureau of International Information Programs. goân-loē-iông tī 14 March 2008 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 4. "Project Gutenberg Releases eBook #50,000". Project Gutenberg News. 25 February 2017. goân-loē-iông tī 25 February 2017 hőng khó͘-pih. 
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 "Partners, Sister Projects, Affiliates and Resources". Project Gutenberg (ēng Eng-gí). 13 February 2022 khòaⁿ--ê. 
 6. "Gutenberg:Partners, Affiliates and Resources". Project Gutenberg. 17 July 2007. goân-loē-iông tī 26 September 2007 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 7. "Project Gutenberg of Australia". 24 January 2007. goân-loē-iông tī 14 August 2006 hőng khó͘-pih. 10 August 2006 khòaⁿ--ê. 
 8. "Project Gutenberg Canada". goân-loē-iông tī 18 January 2016 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 9. "Projekt Gutenberg-DE". Spiegel Online. 1994. goân-loē-iông tī 30 June 2007 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 10. "Project Gutenberg Europe". EUnet Yugoslavia. 2005. goân-loē-iông tī 20 August 2007 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 11. Kirps, Jos (22 May 2007). "Project Gutenberg Luxembourg". goân-loē-iông tī 29 September 2007 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 12. Riikonen, Tapio (28 February 2005). "Projekti Lönnrot". goân-loē-iông tī 10 August 2007 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 13. "Project Gutenberg of the Philippines". goân-loē-iông tī 24 August 2007 hőng khó͘-pih. 20 August 2007 khòaⁿ--ê. 
 14. "Project Gutenberg Russia". goân-loē-iông tī 24 May 2012 hőng khó͘-pih. 5 April 2012 khòaⁿ--ê. 
 15. 15.0 15.1 "Partners, Affiliates and Resources". goân-loē-iông tī 13 November 2012 hőng khó͘-pih. 27 February 2016 khòaⁿ--ê. 
 16. "Project Gutenberg Self-Publishing Press". goân-loē-iông tī 2 March 2016 hőng khó͘-pih. 27 February 2016 khòaⁿ--ê. 
 17. "Project Gutenberg launches self-publishing library". RT Book Reviews. goân-loē-iông tī 4 March 2016 hőng khó͘-pih. 27 February 2016 khòaⁿ--ê. 
 18. "Domain Availability – Registration Information". GoDaddy. goân-loē-iông tī 3 March 2016 hőng khó͘-pih. 27 February 2016 khòaⁿ--ê. 
 19. "Project Gutenberg of Taiwan". goân-loē-iông tī 11 May 2011 hőng khó͘-pih. 5 April 2009 khòaⁿ--ê. 

Tsham-ua̍t siu-kái

 • Aozora Bunko
 • Chinese Text Project
 • Google Books
 • HathiTrust
 • Internet Archive
 • LibriVox—free online audiobook library, with many texts used from Project Gutenberg
 • List of digital library projects
 • On-line Guitar Archive
 • Open Content Alliance
 • Project Runeberg, for books significant to the culture and history of the Nordic countries.
 • Runivers, for Russian historical documents
 • Sefaria, for Jewish texts
 • Standard Ebooks
 • Virtual volunteering
 • Wikisource or Project Sourceberg
 • Distributed Proofreaders

Guā-pōo liân-kiat siu-kái