RNA kan-gāi

(Tùi RNA kan-jiáu choán--lâi)

RNA kan-gāi (RNA interference, kán-siá RNAi) sī 1 chióng kīn-lâi hoat-hiān ê hun-chú ki-chè, ē-tàng kái-soeh āu-choán-lio̍k ki-in siau-im (post transcriptional gene silencing) ê hiān-siōng. Í-chá si̍t-bu̍t-ha̍k-ka hoat-kiàn ke-thiⁿ 1 ê ki-in ê gia̍h put-tàn bē ka-kiông i ê piáu-ta̍t (expression), soah tian-tò ē ná jio̍k-hoà. Āu--lâi chiah liáu-kái siang-tiâu ê RNA (dsRNA) ē-tàng kan-gāi sū-lia̍t (sequence) beh-kâng (homologous) ê ki-in ê piáu-ta̍t.

RNA kan-gāi kòe-têng ê koan-kiàn sī siRNA, miRNA mā-ū lūi-sū kong-lêng.

Hoat-kiàn RNA kan-gāi ê Andrew Fire kap Craig Mello2006 nî siū pan Nobel I-ha̍k Chióng.