Rhapsody Rabbit1946 nî Bí-kok chi̍t phìⁿ Bugs Bunny cartoon,[1]Merrie Melodies té-phìⁿ hē-lia̍t chi it, Friz Freleng kàm-tok, 1946 nî 11 goe̍h 9 ji̍t tī hì-koán hòng-sàng.

Pún chhut sī 1941 nî chok-phín Rhapsody in Rivets ê tui-ka, in chú-tê lóng sī Franz Liszt ê im-ga̍k chok-phín Tē-2-hō Hông-gâ-lī Rhapsody.

Cheng-gīSiu-kái

Warner Bros. kong-si hoat-hêng Rhapsody Rabbit ê chêng-āu, MGM kong-si mā chhut chi̍t phìⁿ The Cat Concerto. Che nn̄g phìⁿ lóng sī chú-kak (Bugs Bunny/Tom) tôaⁿ kǹg-khîm, tôaⁿ--ê lóng sī Franz Liszt ê chok-phín Tē-2-hō Hông-gâ-lī Rhapsody, lāi-bīn lóng ū chi̍t chiah kiáu-jiáu ê niáu-chhí.[2]

Nn̄g chhut lóng chham-ka liáu 1947 nî ê Ha̍k-īⁿ-chióng, kiat-kó sī The Cat Concerto tio̍h chióng. In siat-sióng beh kâng ê goân-in bô chheng-chhó, ia̍h ū khó-lêng sī bô-tú-hó--ê.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Daniel Ira Goldmark (2005). Tunes for ’Toons: Music and the Hollywood Cartoon. University of California Press. p. 111. ISBN 0-520-23617-3. 
  2. "The Great Cartoon Controversy". ToonHeads. Season 3. 2001-11-25. Cartoon Network.