Tōng-bu̍t ê sîn-keng hē-thóng (神經系統) sī ēng lâi hia̍p-tiau kin-bah (muscle) ê oa̍h-tāng, chek-tok khì-koan (organ) ê ūn-chok, sán-seng ia̍h thêng-chí ti-kak (sense), hō-lēng sin-thé hêng-tōng (action). Sîn-keng hē-thóng chú-iàu ū sîn-keng-goân (neuron) kap sîn-keng.

Jîn-lūi ê naú.