Sai-pak Hui-chiu he̍k-chiá sī Sai-pak A-hui-lī-kaPak Hui kap Sai Hui tiong-kan têng-tha̍h ê pō͘-hūn, hām Se-pan-gâ kap Ì-tāi-lī keh hái tùi-khòaⁿ; biān-chek tāi-iok chiàm 6 hun-chi 1 ê Hui-chiu. Sai-pak Hui pau-hâm 6 ê kok-ka, khu-he̍k lāi tōa-pòaⁿ tē-khu lóng sī soa-bo̍k, Maghreb kok-ka lóng pí-kàu sàn-chhiah, jî-chhiáⁿ jîn-kháu iā bô chē, chí-ū Morocco khah hó-gia̍h.

Sai-pak Hui-chiu