Sakuma Samata (佐久間 左馬太, 1844 nî 11 goe̍h 19 ji̍t - 1915 nî 8 goe̍h 5 ji̍t) sī Ji̍t-pún lio̍k-kun tāi-chiòng. I tī 1906 nî kàu 1915 nî kî-kan tam-jīm Tâi-oân Chóng-tok.

'Kodama Gentarô'
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1844 nî 11 goe̍h 19 ji̍t
Sí-bông 1915 nî 8 goe̍h 5 ji̍t
Hòe-sò͘ 71 hòe (bōe-móa)
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-áYamaguti-koān Hagi-chhī
Tâi-oân chóng-tok
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū Tang-kiaⁿ Ōe-sù chóng-tok
Chiūⁿ-jīm 1906 nî 4 goe̍h 11 ji̍t
Sià-jīm 1915 nî 4 goe̍h 30 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 9 nî (Jīm-kî siōng-tn̂g)
Sià-jīm āu chit-bū Sià-jim āu saⁿ-kò-goe̍h kòe-sin
Chêng-jīm Kodama Gentarô
Āu-jīm Andô Sadayosi

Chhut-sin

siu-kái

Keng-le̍k

siu-kái

Sakuma Samata pat chham-ú 1874 nî chiam-tùi Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ ê Tâi-oân Chhut-peng. I ū chhōa-peng phah Payuan ê keng-le̍k. Ji̍t-pún chèng-hú phài i chiūⁿ-jīm Tâi-oân Chóng-tok, chú-iàu tio̍h-sī beh Lí-Hoan. Sakuma tī jīm-lāi thê-chhut 'Gō͘-nî Lí-hoan Kè-ōe', tī pak-lō͘ phah Atayal, lâm-lō͘ an-tah Bunun.

I hoat-tōng ê châu-hoan chiàn-cheng pau-koa Taroko Chiàn-cheng téng-téng, chhiau-kòe chi̍t-pah la̍k-cha̍p pái.

Sakuma tī Tâi-oân chóng-tok jīm-lāi hoat-seng kòe Lîm-kí-po͘ Sū-kiāⁿ, Thó͘-khò͘ Sū-kiāⁿ

Sakuma sî-kî, tōa-liōng î-bîn siū-tio̍h chèng-hú chióng-le chìn-ji̍p Hoe-liân soaⁿ-khu, pau-koa Yoshino (Kiat-an), Toyota (Hong-tiân), Hayashita(Lîm-tiân).

Sí-bông

siu-kái

Nî-phó͘

siu-kái