Sanada Yukimura(Ji̍t-pún-gí: 真田幸村), chhut-sì î 1567 nî (Éng-lo̍k (Ji̍t-pún-gí: 永禄) 10 nî, î Takeda Singen ê siâⁿ-pó Kai-kok(Ji̍t-pún-gí: 甲斐国) Tutuzigasaki-koān (Ji̍t-pún-gí: 躑躅ヶ崎館), khiā-sǹg-kóng kin-á-jit Yamanasi-koān Kôhu-chhī. Pa̍t-ê chi̍t-chéng soat-hoat chhut-sì î Éng-lo̍k 13 nî, khiā-sǹg-kóng se-goân 1570 nî), kòe-sin î 1615 nî 6 go̍eh 3 ji̍t (Khèng-chióng (Ji̍t-pún-gí: 慶長) 20 nî Kū-le̍k 5 go̍eh 7 ji̍t, siāng-nî liân-hō kái Goân-hô goân-nî, î Tāi-pán Yasui Sîn-siā (安居神社),tī kin-á-jit Tāi-pán-hú Tāi-pán-chhī Tenôzi-khu), sī Ji̍t-pún Chiàn-kok sî-tāi bóe-kî, Edo sî-tāi chho͘-kî ê bú-sūSanada Yukitaka (Ji̍t-pún-gí: 真田幸隆) ê sun-á, Sanada Masayuki (Ji̍t-pún-gí: 真田昌幸) ê chhù-chú. Í Sanada Nobusige, Sanada Saemonsa (Ji̍t-pún-gí: 真田左衛門佐) ê miâ ū-miâ chāi-sè.

Sanada Yukimura

Chhut-sì Éng-lo̍k 10 nî (1567 nî)
Koè-sin Khèng-chióng 20 nî 5 go̍eh 7 ji̍t (1615 nî 6 go̍eh 3 ji̍t)
Chit-gia̍p Ji̍t-pún Chiàn-kok sî-tāi, Edo sî-tāi chho͘-kî bú-sū
Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 真田幸村
Kana さなだ ゆきむら
Hepburn-sek Lô-má-jī Sanada Yukimura
tóng-àn:Портрет Юкимуры.jpg
Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 真田信繁
Kana さなだ のぶしげ
Hepburn-sek Lô-má-jī Sanada Nobushige