Scilly Kûn-tó (Eng-gí: Isles of Scilly; Kernow-gí: Syllan) sī Tāi Britain ê Kernow Poàn-tó sai-lâm kīn-hái ê chi̍t kûn tó-sū.

Scilly Kûn-tó kap Kernow ê ūi-tì-tô͘.