Seⁿ-si̍t sè-pau (生殖細胞) sī iú-sèng seⁿ-si̍t seng-bu̍t ē-sái sán-seng phòe-ngó͘-chú ê sè-pau. Tī chē-chē tōng-bu̍t tiong, seⁿ-si̍t sè-pau khí-goân chū phoe-thai tiong tn̂g ê hù-kīn, pēng soá khì tng-teh hoat-io̍k ê sèng-soàⁿ lāi. Tī sèng-soàⁿ lāi, in keng-le̍k nn̄g chióng sè-pau hun-lia̍t: iú-si hun-lia̍t kap kiám-sò͘ hun-lia̍t; lo̍h-bóe chiah koh kè-sio̍k sè-pau hun-hoà chiâⁿ-chò sêng-se̍k ê phòe-ngó͘-chú: loán-chú ia̍h-sī cheng-chú. Hām tōng-bu̍t bô-kāng, si̍t-bu̍t tī hoat-io̍k chá-kî bô seⁿ-si̍t sè-pau ê chûn-chāi. Tian-tò, in-ê seⁿ-si̍t sè-pau ē-ēng ùi sêng-thé ê thé-sè-pau choán-piàn kòe-lâi.