Loán-sè-pau (卵細胞) sī chhu-sèng tōng-bu̍t ê seⁿ-si̍t sè-pau. Tī loán-sè-pau sêng-se̍k liáu-āu ē chiâⁿ-chò loán-chú (卵子).

Jîn-lūi ê loán-sè-pau

chhī-leng tōng-bu̍t tiong, loán-sè-pau sī iû loán-châu sán-seng ê. Tī só͘-ū ê chhī-leng tōng-bu̍t chhut-sì ê sî, loán-châu lāi í-keng ū bī-sêng-se̍k ê loán-sè-pau chûn-chāi, jî-chhiáⁿ loán-sè-pau ê sò͘-ba̍k tī chhut-sì liáu-āu chiū bōe koh cheng-ka. Loán-chú chham cheng-chú kiat-ha̍p chiâⁿ-chò siū-cheng-loán, he sī chi̍t ê sèⁿ-miā ê khai-sí. Chi̍t-koá tōng-bu̍t, chhin-chhiūⁿ chiáu-á, sī chìn-hêng thé-lāi siū-cheng; lēng-goā chi̍t-koá tōng-bu̍t, chhin-chhiūⁿ toā-pō͘-hūn ê hî-á hām lióng-chhe-lūi, sī chìn-hêng thé-goā siū-cheng.