Siōng-phok (Latin-gí: Brachium; Tek-gí: Oberarm), ia̍h téng-pì, sī siōng-chikeng-kah-thâu ê hit toāⁿ. Siōng-phok hoān-ûi hâm koh-ē-lang kap keng-kah, i tī chhiú-khiau kap chêng-phok (Antebrachium) sio-chiap. Chi-chhî siōng-phok ê kut-thâu chú-iàu sī siōng-phok-kut.

Siōng-phok ê hoâiⁿ-chiat kái-soeh tô͘.

Miâ siu-kái

Tī Latin-gí, siōng-phok sī kan-tan hō chò "brachium" ("phok" ê ì-sù), Eng-gí mā kâng-khoán, kaⁿ-taⁿ hō "arm", jī-bīn-siōng lóng bô "siōng" ê ì-sù. M̄-koh put-koán sī Eng-gí ê "arm", ia̍h sī Hô-ló-oē ê "phok" kap "chhiú-pì", tī kháu-gú siōng lóng ū kui ki siōng-chi, ia̍h tio̍h sī hâm siōng-phok kiam chêng-phok ê ì-sù.