Sng-hoà (酸化) tī hoà-ha̍k hoán-èng lāi, sī hoân-goân hoán-èng ê ge̍k kòe-têng, iā chiū-sī sit-khì tiān-chú, sng-hoà-sò͘ thê-seng ê kòe-têng. Sng-hoà hām hoân-goân ha̍p chò sng-hoà hoân-goân hoán-èng.