Sony MusicJi̍t-pún Sony kong-si kî-hā ê im-ga̍k sū-gia̍p kûn. 2004 nî 11 goe̍h, iû Sony hām Tek-kok Bertelsmann kong-si ê im-ga̍k pō͘-bûn Bertelsmann Music Group ha̍p-pèng sêng-li̍p, chiâⁿ-chò choân-kiû tē-jī tōa im-ga̍k chhiùⁿ-pôaⁿ kong-si,chóng-pō͘ siat tī New York. 2012 nî 4 goe̍h 19 hō, Sony Music ēng 22-ek Bí-kim siu-kò͘ EMI Music Publishing, chiâⁿ-chò choân-kiû tē-it tōa ê im-ga̍k-khò͘.

New York ê Sony Tōa-lâu

Siong-koanSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái