Chèng-kǹg kau-e̍k-só͘

(Tùi Stock exchange choán--lâi)

Chèng-kǹg kau-e̍k-só͘ (證券交易所), ia̍h sī hō choè Chèng-kǹg Chhú-ín-só͘ (證券取引所), sī iōng-lâi kau-e̍k kó͘-phiò, chè-kǹg téng-téng ū-kè chèng-kǹg ê chhī-tiûⁿ.

The New York Stock Exchange in Lower Manhattan is the world's largest stock exchange per total market capitalization of its listed companies.[1]

Choè chá ê chèng-kǹg kau-e̍k-só͘ sī 1602 nîHô-lân sêng-li̍p ê Amsterdam Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘. Kin-á-ji̍t Bí-kok ê chèng-kǹg kau-e̍k-só͘ ū New York Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘ kap NASDAQ; Tâi-oân ê chèng-kǹg kau-e̍k-só͘ ū Tâi-oân Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘; Hiong-káng ê chèng-kǹg kau-e̍k-só͘ ū Hiong-káng Kau-e̍k-só͘; Tiong-kok ê chèng-kǹg kau-e̍k-só͘ ū Siōng-hái Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘ kap Chhim-chùn Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘.

Tsù-kái siu-kái

  1. Kat Tretina and Benjamin Curry (April 9, 2021). "NYSE: What Is The New York Stock Exchange". Forbes. July 25, 2022 khòaⁿ--ê. 

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

Khì Wiktionary chhâ
stock exchange chit ê sû.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Stock exchanges