Tâi-kheh (hàn-jī: 臺客) sī 20 sè-kí bóe-liu, 21 sè-kí chho·-kî tùi Tâi-oân 1 chióng chhù-bûn-hòa ê chheng-ho·. Bo̍k-chêng chú-liû ê khòaⁿ-hoat jīn-ûi pún-té sī tó-lāi chi̍t-kóa-á gōa-séng-chek jîn-sū thí-chhiò pún-séng-chek liû-hêng bûn-hòa ê iōng-gí, hō·-chò thó·-tâi-kheh. Chóng--sī āu--lâi ū lâng kā Tâi-kheh chú-koan jīn-tēng sī 1-ê tiong-sèng he̍k-chiá sī chiàⁿ-bīn ê bûn-hòa phiau-á, mā ū lâng ū ì-sek kiò ka-kī hō·-chò Tâi-kheh. Tâi-kheh ê ì-gī pìⁿ-chiâⁿ khah to-goân.

TaikLô-chúi-khe Kong-siā hoat-bêng ê lô-má phèng-im. Tâi-mōe sī Tâi-kheh cha-bó·.

Sū-kiaⁿSiu-kái

2005 nî hoat-seng to̍k-phài thoân-thé kong-khai phoe-phêng Tâi-kheh chit-sû ê iōng-hoat, jīn-ûi ū Tiong-kok bûn-hòa pà-koân khî-sī Tâi-oân bûn-hòa ê ì-bī, ho·-iok èng-kai hoán-khòng á-sī kā i ê ì-gī péng-liàn-tńg.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

Koh khoàⁿSiu-kái