Tâi-oân-lâng

Tâi-oân-lâng (Hàn-jī: 台灣人, Eng-bûn: Taiwanese People) hia̍p-gī sī kan-ta chí kóng Tâi-oân-ōe--ê lâng; khoah-gī sī chí tòa tī Tâi-oân (pau-hâm Tâi-oân-tó, Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó, Le̍k-tó, Lân-sū kap Liû-kiû-sū) ê só͘-ū jîn-bîn. Chū 1949 nî í-āu, Tiong-hoâ Bîn-kok ê kok-bîn lóng ū khó-lêng án-ne chheng-ho͘ ka-tī. Koan-î Tâi-oân-lâng ê cho̍k-kûn cho͘-sêng tāi-khài ē-sái hun-chò goân-chū-bîn kap Hàn-jîn nn̄g tōa cho̍k-kûn; kî-tiong Hàn-jîn chú-iàu koh ē-ēng sè-hun ûi Tâi-gí-lâng (hia̍p-gī Tâi-oân-lâng, Ho̍h-ló-lâng), Kheh-lâng kap Gōa-séng-lâng (1949 í-āu chiah tùi Chi-ná lâi Tâi-oân--ê cho̍k-kûn). Tâi-gí-lâng ê jîn-kháu chiàm chhiau-kòe Tâi-oân chóng jîn-kháu ê 70%.

Ji̍t-pún sî-tāi ê Hàn-jîn Tâi-oân-lâng