Tē-jī-chhù Kok-Kiōng Lāi-chiàn

Tē-jī-chhù Kok-Kiōng Lāi-chiàn (第二次國共內戰) sī chí Tiong-hoâ Bîn-kok kok-bîn chèng-hú (iû Tiong-kok Kok-bîn-tóng léng-tō) kap Tiong-kok Kiōng-sán-tóng1945 nî kàu 1950 nî chi-kan hoat-seng ê lāi-chiàn. Tong-sî Tiong-hoâ Bîn-kok kok-bîn chèng-hú chiong i kiò choè Kham-loān Chiàn-cheng (戡亂戰爭), Tiong-kok Kiōng-sán-tóng chiong i kiò choè Kái-hòng Chiàn-cheng (解放戰爭).

Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun chiàm-niá Lâm-kiaⁿ chóng-thóng-hú.

1949 nî 4 goe̍h, Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun chiàm-niá Lâm-kiaⁿ, kok-bîn chèng-hú cháu khì Tâi-oân ê Tâi-pek. 10 goe̍h 1 ji̍t, Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tī Pak-kiaⁿ kiàn-li̍p Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok. Kàu 1950 nî, Tiong-kok Kiōng-sán-tóng oân-choân chiàm-niá Tiong-kok tāi-lio̍k.

Koh khoàⁿ siu-kái